News & Activities

26 jun

อุตฯ เพิ่มมาตรฐานผู้ผลิต

 

หนุนใช้ประโยชน์ศูนย์ทดสอบยานยนต์ไทย สถาบันยานยนต์ประกาศภารกิจหลัก เติมเต็มบุคลากร-เครื่องมือ-ส่งเสริมใช้ศูนย์ทดสอบในไทย เพื่อสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จนสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ในระดับ 1 ใน 12 ของโลกได้ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการ ผลิตถึง 24 ราย เป็นรถยนต์ 17 ราย รถจักรยานยนต์อีก 7 ราย ผู้ประกอบการ ชิ้นส่วนยานยนต์กว่า 2,000 ราย ความสำเร็จข้างต้นตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ถือว่าสถาบันยานยนต์ เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนข้อมูล การวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ภาครัฐได้นำ ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนาผู้ประกอบการภายในประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์ การทดสอบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ และจากนี้ไป สถาบันยานยนต์จะทวีบทบาททำงานร่วมกับภาครัฐ ผู้ผลิต ยานยนต์ต่าง ๆ ตลอดจนภาคการศึกษา เพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสามารถปรับตัวพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ โลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้านนายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยยังคงยืนหยัด แข็งแกร่ง สามารถทำหน้าที่เป็นเสาหลักในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ด้วยกำลังการผลิต 3 ล้านคันต่อปี ยอดส่งออกสูงมากกว่า 1 ล้านคันต่อปี ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 2 ของ GDP ประเทศ และในทศวรรษหน้าจะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ที่อาจเรียกได้ว่าเป็น decade of change และเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแห่งทศวรรษหน้า สถาบันยานยนต์ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจใหม่ จากการเป็นองค์กรแห่งความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สำหรับวิสัยทัศน์ใหม่ ปี 2561 คือ "องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนสู่อนาคต ด้วยระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทันต่อยุคสมัย" ดังพันธกิจหลักที่ได้กำหนดไว้ คือ การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการเป็นศูนย์ข้อมูลและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการก่อตั้งศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หรือ Next Generation Automotive Research Center เพื่อศึกษาและวิจัยแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมของยานยนต์ รวมทั้งความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง เพื่อให้ผู้รับบริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ที่ผ่านมาทางสถาบันยานยนต์มีการจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ด้วยการขยายศักยภาพทางเทคโนโลยีเครื่องมือการทดสอบสำหรับมาตรฐานยานยนต์อนาคต การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทดสอบของสถาบัน และระบบงานมาตรฐาน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคนิคในระดับสากล และสถาบันมีภารกิจเร่งด่วน 4 เรื่องหลัก ที่สถาบันกำลังโฟกัส คือ 1.การขยายศักยภาพทางเทคโนโลยีเครื่องมือการทดสอบสำหรับมาตรฐานยานยนต์อนาคต 2.การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทดสอบของสถาบัน 3.การพัฒนาระบบงานมาตรฐานเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคนิคในระดับสากล และ 4.การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) ที่ได้มีการจัดสร้างขึ้นเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้ได้อย่างต่อเนื่อง ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 - 30 ก.ย. 2561

home esenyurt escort edirne escort kütahya escort muğla escort konya escort